Algemene voorwaarden

zoals deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag

 

Art 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van derden (“cliënten”) door onze vennootschap. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de directie van onze vennootschap schriftelijk zijn bevestigd. Door cliënten gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de directie van onze vennootschap.

3. Wij hebben steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door ons ook van toepassing worden verklaard op overeenkomsten voor die wijziging gesloten indien en voor zover die wijziging de rechten die cliënten aan de betreffende overeenkomst(en) kunnen ontlenen niet beperkt. Een wijziging kan worden beperkt tot een of meer bepaalde (categorieën van) overeen komsten.

4. Wij zullen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van onze cliënten rekening houden.

Art. 2: Totstandkoming van de overeenkomsten en prijzen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van onze vennootschap en/of waar dan ook zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, vorm, ontwerp, tekeningen, kleur, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor ons niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen wij gerechtigd zijn het gewijzigde model te leveren. Eveneens zijn wij gerechtigd, zonder voorkennis of medeweten van cliënt technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door ons verkochte of bij ons ter reparatie aangeboden auto's, hun uitrusting en/of onderdelen.

2. Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag der feitelijke levering geldende prijzen. Cliënt heeft niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden in geval deze prijs mocht afwijken van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijs. In het geval cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn wij uitsluitend tot prijsaanpassing bevoegd nadat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken en wij voor het verstrijken van deze termijn nog niet hebben gepresteerd.

3. Alle overeenkomsten, wijzigingen daarvan daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door onze directie.

4. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook terzake van vóór de inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand gekomen overeenkomsten, zonder dat cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede kosten van rijklaar maken en omzetbelasting, niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf; bij aflevering elders op verzoek van cliënt zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

6. Cliënt dient naast de aankoopprijs, indien sprake is van koop van een nieuwe auto, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500 kg, tevens een zogenaamde verwijderingsbijdrage te betalen als geregeld in de Wet Milieubeheer en algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze verwijderingsbijdrage bedraagt ten tijde van deponering van deze voorwaarden bij de griffie van de Rechtbank Den Haag € 45,- inclusief B.T.W..

Art. 5: Partijen

1. Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde, zijn deze persoon en de vertegenwoordigde naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

2. Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat, terwijl deze overeenkomst strekt of mede strekt ten behoeve van een derde, dan is die andere persoon naast degene die de overeenkomst sluit hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst indien deze persoon bevoegd is dan wel de schijn heeft gewekt bevoegd te zijn die derde te verbinden.

Art. 6: Betaling

1. Tenzij met schriftelijke goedkeuring van onze directie anders is overeengekomen, moet betaling à contant geschieden aan ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank-/girorekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting. Betaling dient te geschieden in Euro’s of een andere vrij inwisselbare valuta tegen de wisselkoers die geldt op de datum waarop de betaling wordt ontvangen. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft die cliënt in de gevallen in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.

2. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft die cliënt in de gevallen in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.

3. Cliënt dient op ons eerste verzoek, waartoe wij te allen tijde zijn gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door ons verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door ons te bepalen wijze. In het geval cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het een koopovereenkomst betreft, kan cliënt door ons tot vooruitbetaling of aanbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

4. Wij zijn bevoegd zaken die wij van cliënt of terzake van een met hem gesloten overeenkomst onder ons hebben of onder ons krijgen, terug te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van het door hem aan ons verschuldigde. Door zaken in onze macht te (doen) brengen, vestigt cliënt daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan ons verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.

5. Cliënt is bewaarloon verschuldigd berekend overeenkomstig het in art. 8 lid 3 bepaalde, zolang wij zaken op grond van dit artikel onder ons houden.

6. Indien cliënt niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surséance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens onze vennootschap zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3%, gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag. Wij hebben in dat geval het recht uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met cliënt geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar onze keuze, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens cliënt.

7. Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders is vermeld.

8. Indien wij overgaan tot ontbinding van een overeenkomst, hebben wij aanspraak op schadevergoeding. Onze schade wordt daarbij gesteld op tenminste 15% van de factuurwaarde van de verkochte auto c.q. 15% van de factuurwaarde van de door ons op grond van de ontbonden overeenkomst verrichte of te verrichten prestatie, onverminderd onze bevoegdheid onze werkelijke schade zo deze meer bedraagt, van cliënt te vorderen.

9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door cliënt verschuldigde bedragen te geraken, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 20% van de verschuldigde som met een minimum van € 100,- exclusief B.T.W., onverminderd ons recht de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger zijn.

Art. 7: Ruilaggregaten

Ruilaggregaten worden slechts verkocht tegen inlevering van een oud aggregaat van hetzelfde merk en type, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen op normale wijze te reviseren zijn. Wordt er een aggregaat met zodanige gebreken ingeleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van cliënt.

Art 8: Aflevering

1. Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.

2. Indien een aangegeven levertijd anders dan door een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid door ons is overschreden, is cliënt bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien wij na een na verloop van deze termijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen acht weken aan onze verplichting voldoen. Cliënt is gehouden onze schade te vergoeden, tenzij de niet-nakoming die tot ontbinding van de overeenkomst leidt aan opzet of bewuste roekeloosheid door onze directie of tot onze bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten te wijten is. De tweede volzin van het achtste lid van art. 6 is van overeenkomstige toepassing. In ieder geval worden de feiten en omstandigheden vermeld in art. 10 geacht niet aan onze schuld te wijten te zijn. In afwijking van het hiervoor bepaalde zal bij vertraging in de aflevering van het merk Maybach en Mercedes-Benz bestel- en bedrijfswagens, alsmede in de aflevering van zaken aan cliënten, niet zijnde natuurlijke personen, die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geen ontbinding van de overeenkomst kunnen plaatsvinden.

3. Vanaf het tijdstip dat cliënt is medegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van cliënt. Indien de zaak niet binnen acht dagen na dat tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in ons bedrijf of ter plaatse geldende tarief. Aflevering geschiedt op een door ons te bepalen plaats. Indien levering op andere voorwaarden geschiedt, is de zaak voor rekening en risico van cliënt vanaf het moment dat de zaak de fabriek verlaat. Alle bijkomende kosten, waaronder transport en douanekosten zijn voor rekening van cliënt.

4. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak cliënt in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan ons feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Wij zijn niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd.

5. Vervangen onderdelen worden alleen aan cliënt afgedragen indien zulks bij het sluiten van de reparatieovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. In andere gevallen worden deze onderdelen aan ons om niet in eigendom overgedragen.

6. Het risico van door ons ter reparatie of anderszins onder ons beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid onzerzijds, bij cliënt.

Art. 9: Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan cliënt afgeleverde zaken totdat de koop prijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat cliënt ook onze daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die wij jegens cliënt mochten verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in één of meer van zijn verplichtingen jegens ons.

2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat ons in ons belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij ons te melden. Wij zijn tot generlei vrijwaring van cliënt voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart cliënt ons voor aanspraken die derden jegens ons geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

3. Cliënt is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en casco-risico te verzekeren en verzekerd te houden. Cliënt verleent ons hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.

4. Indien cliënt met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of ons goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan ons is verschuldigd.

5. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door ons geleverde doch nog niet (geheel) betaalde zaken, dient cliënt ons binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Wij zijn in dat geval gerechtigd de betreffende zaken bij de cliënt weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan.

Art. 10: Overmacht

1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor ons ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring hetzij de uitvoering voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onder mededeling aan cliënt van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken, zonder dat wij tot enige schadevergoeding jegens cliënt gehouden zullen zijn. Gedurende de opschortingsperiode van 6 maanden zijn wij bevoegd, en aan het einde daarvan zijn wij verplicht, te kiezen voor uitvoering dan wel voor ontbinding van de overeenkomst.

2. Onder overmacht worden onder meer de volgende omstandigheden begrepen:

 • burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
 • epidemieën; -brand en andere storingen in ons bedrijf;
 • wijziging van factoren die de door ons berekende prijzen mede bepalen;
 • stopzetting van de productie van het verkochte model;
 • transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting;
 • diefstal of verduistering uit onze magazijnen of werkplaatsen, waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven zaak en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen;
 • niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers;
 • niet of niet tijdige uitvoering van door ons aan derden uitbestede werkzaamheden;
 • in- en uitvoerverboden;
 • maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was;
 • alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in ons bedrijf wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.

Art. 11: Garantie en aansprakelijkheid

1. Op afgeleverde zaken wordt door ons garantie verleend als vermeld op en onder de voorwaarden van de aan cliënt ter hand gestelde garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren ter hand gesteld, dan zullen wij ten aanzien van zaken die door ons van derden worden betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in onze opdracht door derden worden verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gebonden zijn dan die, welke wij van de desbetreffende derde te dien aanzien hebben verkregen.

2. Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie en conform de van tijd tot tijd door ons voorgestelde voorwaarden. Geconstateerde tekortkomingen dienen onverwijld aan ons te worden vermeld. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien cliënt zelf of derden zonder onze voorafgaande goedkeuring werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van de door ons geleverde zaken veroorzaakte directe schade of voor directe schade verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens het geval dat die schade valt onder de garantiebepalingen zoals hiervoor opgenomen in artikel 11.1 en de daarin genoemde garantieformulieren, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van onze directie of tot onze bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. Wij verplichten ons een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten met voor onze branche niet ongebruikelijke (zulks ter beoordeling) voorwaarden. Door de garanties vermeld in dit artikel 11 worden de dwingendrechtelijke rechten die een cliënt , die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

4. Wij zijn enkel aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie indien en voor zover deze schade door onze aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de verzekering. Hetzelfde geldt terzake van als gevolgschade te kwalificeren letsel- en/of overlijdensschade, tenzij voor de betreffende schade onzerzijds productenaansprakelijkheid zou bestaan, als geregeld in titel 6.3 van het Burgerlijk Wetboek dan wel in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van onze directie of tot onze bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

5. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

Art. 12: Reclame

1. Reclames terzake van door ons geleverde zaken of door ons verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd doch in ieder geval binnen twee maanden schriftelijk bij ons te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst.

2. In afwijking van het in artikel 12.1 bepaalde, is ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door ons afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.

3. Retourgezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door ons geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zonodig deugdelijk verpakt te zijn. 4. Bij mondelinge overeenkomsten berust het risico van vergissingen uitsluitend bij cliënt.

Art. 13: Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Art. 14: Overeenkomsten op afstand

1. Indien tussen ons en een cliënt, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een overeenkomst tot stand komt op een wijze, waarop de Nederlandse wetgeving inzake koop op afstand van toepassing is (bijvoorbeeld verkoop via fax of telefonische verkoop), en mits de gekochte zaak niet tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties die de cliënt heeft aangegeven, heeft de cliënt de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak de onderliggende overeenkomst met ons te ontbinden, zonder dat daarvoor een reden vereist is, onverlet hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald.

2. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden binnen de in het vorige lid gestelde termijn.

3. Na ontbinding dient de geleverde zaak per omgaande doch niet later dan binnen 5 werkdagen daarna voor rekening van de cliënt aan ons te worden geretourneerd, voor zover van toepassing in de originele verpakking. Indien, naar onze beoordeling, de zaak beschadigd, (gedeeltelijk) verbruikt, of gebruikt is, zijn wij gerechtigd de zaak niet terug in ontvangst te nemen, hetgeen de betalingsverplichting van de cliënt onverlet laat.

4. Wij zijn gerechtigd iedere waardevermindering aan de geleverde zaak welke na retournering aan ons blijkt in geld uit te drukken en dat bedrag als schadevergoeding te verrekenen met het door de cliënt betaalde bedrag.

5. Indien naar onze beoordeling een geleverde zaak tijdig en in goede staat aan ons wordt geretourneerd, zal de betaalde aankoopsom of het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen worden gecrediteerd.

6. In afwijking van het in artikel 46 f van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde omtrent het intreden van verzuim, geldt de wettelijke regeling van de artikelen 81 t/m 83 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Art 15: Geschillen

Voor beslechting van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit met cliënten gesloten overeenkomsten, is de volgens de wet bevoegde rechter dan wel, naar onze keuze, de rechter te Den Haag bevoegd. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen wij indien wij voor beslechting van het geschil kiezen voor de rechter te Den Haag daarvan schriftelijk mededeling doen. Indien cliënt binnen één maand na deze mededeling aan ons kenbaar maakt te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, is uitsluitend deze laatste bevoegd.

Art. 16: Privacy beding

De persoonsgegevens die worden vermeld op een opdrachtformulier worden verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kunnen wij cliënt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele productinformatie, hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen en onze garantieverplichtingen jegens hem nakomen. Cliënt heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de gegevens. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij ons aan te tekenen verzet gehonoreerd. Hiertoe kunt u zich eventueel richten tot ons en/of tot het Mercedes-Benz Customer Assistance Center N.V., Postbus 1456, 6201 BL Maastricht. Daarnaast worden de gegevens in het kader van productinformatie, (direct-) marketingactiviteiten en andere (service-) diensten beschikbaar gesteld aan derden, waaronder begrepen de importeur van het merk auto, de met haar gelieerde ondernemingen, alsmede haar verkooporganisatie.

December 2006